Салимова Лола

Салимова Лола

Салимова Лола

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ И СПИКЕР V ЕВРАЗИЙСКОГО САММИТА ЖЕНЩИН EWS-V

САЛИМОВА ЛОЛА

ЧЛЕН СЕКРЕТАРИАТА "СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАДЖИКИСТАНА ПО РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СНИЖЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ" 
(ДУШАНБЕ, РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН)

Салимова Лола имеет более чем 23-летний опыт работы в банковском секторе Таджикистана. 

Лола высоко мотивированный банкир, которая уделяет особое внимание широкому спектру финансовых продуктов и решений. За 18 лет работы в частном системообразующем банке  ОАО "Ориенбанк" она прошла карьерный путь от начальника отдела денежного обращения, главного бухгалтера до заместителя председателя Правления Банка. За время своей работы она приобрела опыт организации и проведения денежно-кредитных реформ, внедрения централизованной АБС, а также разработки и внедрения налогового, корпоративного учета и отчетности в систему управления. В течение 5-летнего периода работы в Центральном банке в должности заместителя Председателя Национального Банка  курировала вопросы законодательной реформы рынка платежных систем и создания условий для эффективного обращения наличных денег и развития безналичных платежей и цифровых технологий. 

В течение последних 3-х лет, работая Национальным экспертом по гендерным вопросам Центрально-Азиатской программы ЕБРР "Женщины в бизнесе", Лола подготовила отчет по Базовой оценке развития женского предпринимательства в Республике Таджикистан, рекомендации которого легли в основу, разработанной Лолой Программы развития женского предпринимательства в Республике Таджикистан, проект которой находится в процессе принятия. Лола Салимова также координировала работу постоянной действующей Рабочей группы по поддержке предпринимательства женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями при Государственном комитете по инвестициям.EWS-V ЕУРАЗИЯЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР САММИТІНІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚОНАҒЫ ЖӘНЕ СПИКЕРІ

САЛИМОВА ЛОЛА

«ӘЙЕЛ КӘСІПКЕРЛІГІН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ГЕНДЕРДІК ЗОРЛЫҚТЫ АЗАЙТУ БОЙЫНША ТӘЖІКСТАН ҰЙЫМДАРЫ ЖЕЛІСІ» ХАТШЫЛЫҒЫНЫҢ МҮШЕСІ 
(ДУШАНБЕ, Тәжікстан РЕСПУБЛИКАСЫ)

Лоланың Тәжікстанның банк секторында 23 жылдан астам тәжірибесі бар. Лола қаржылық өнімдер мен шешімдердің кең спектріне назар аударатын жоғары уәжді банкир. Жеке жүйе құрушы банк «Ориенбанк» ААҚ-да 18 жыл жұмыс істеп, қолма-қол ақша айналымы бөлімінің бастығы, бас есепшіден Банк Басқармасы төрағасының орынбасарына дейінгі еңбек жолын өтті. Жұмыс барысында ол ақша реформаларын ұйымдастыру және жүзеге асыру, орталықтандырылған банк жүйесін енгізу, сондай-ақ салық, корпоративтік есеп пен есеп беру жүйесін әзірлеу және енгізу бойынша тәжірибе жинақтады. Орталық банктегі 5 жылдық жұмыс барысында Ұлттық банк төрағасының орынбасары ретінде төлем жүйелері нарығын заңнамалық реформалау және қолма-қол ақшаның тиімді айналымы үшін жағдай жасау және қолма-қол ақшасыз төлемдер мен цифрлық технологияларды дамытуды қадағалады..

Соңғы 3 жыл ішінде ЕҚДБ Орталық Азиядағы «Бизнестегі әйелдер» бағдарламасының ұлттық гендерлік сарапшысы болып жұмыс істеген кезде Лола Тәжікстан Республикасындағы әйелдер кәсіпкерлігінің дамуының негізін бағалау туралы баяндама дайындады, және осыған байланысты ұсыныстары Лоланың өзі құрастырған Тәжікстан Республикасындағы әйелдер кәсіпкерлігін дамыту бағдарламасына негіз болып, қазір осы жоба қабылдану сатысында. Сондай-ақ Лола Салимова Мемлекеттік инвестициялар комитеті жанындағы әйелдер, жастар және мүгедектер кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі тұрақты жұмыс тобының жұмысын үйлестірді.