Д-р Дебора Цай

Д-р Дебора Цай

Д-р Дебора Цай

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ И СПИКЕР V ЕВРАЗИЙСКОГО САММИТА ЖЕНЩИН EWS-V

Д-Р ДЕБОРА ЦАЙ

МЕЖДУНАРОДНО-ПРИЗНАННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА NEGOTIATION AND CONFLICT MANAGEMENT RESEARCH

Д-р Дебора Цай — международно признанный исследователь, специализирующийся на межкультурной коммуникации, переговорах и управлении конфликтами, а также социальном влиянии. 

Является членом Международной ассоциации межкультурных исследований. Изучает влияние культуры на социальные сети и когнитивные процессы, связанные с восприятием конфликта, принятием решений и планированием в переговорах, изучает различия в социальных сетях и отношениях в разных культурах, особенно сравнивая Китай с западными культурами. В исследовании рассматриваются теоретические вопросы с использованием всего спектра статистических методов, от простых тестов средних различий до анализа сложных причинно-следственных структур.

Является редактором четырех томов, которые являются частью Sage Benchmarks in Communication, Intercultural Communication. Публиковалась в ведущих изданиях по коммуникационной дисциплине, включая Communication Yearbook, Human Communication Research, Communication Monographs, the Journal of Applied Communication Research and Communication Research. 

Работала главным редактором журнала Negotiation and Conflict Management Research, официального журнала Международной ассоциации по управлению конфликтами.EWS-V ЕУРАЗИЯЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР САММИТІНІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚОНАҒЫ ЖӘНЕ СПИКЕРІ

ДОКТОР ДЕБОРА ЦАЙ

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ ТАНЫЛҒАН ЗЕРТТЕУШІ, NEGOTIATION AND CONFLICT MANAGEMENT RESEARCH ЖУРНАЛЫНЫҢ БАС РЕДАКТОРЫ

Доктор Дебора Цай – мәдениетаралық коммуникация, келіссөздер мен қайшылық жағдайларды басқару және әлеуметтік әсерге маманданған халықаралық деңгейде танылған зерттеуші.

Мәдениетаралық зерттеулер халықаралық қауымдастығының мүшесі. Мәдениеттің әлеуметтік желілерге және қайшылық жағдайларды қабылдауға, шешім қабылдауға және келіссөздердегі жоспарлауға байланысты танымдық процестерге әсерін зерттейді, әлеуметтік желілердегі және мәдениеттер арасындағы қарым-қатынастардағы айырмашылықтарды зерттейді, әсіресе Қытайды Батыс мәдениеттерімен салыстырады. Зерттеу қарапайым орташа айырмашылықты тексеруден бастап күрделі себептік құрылымдарды талдауға дейінгі статистикалық әдістердің толық спектрін пайдалана отырып, теориялық мәселелерді қарастырады.

Ол Sage Benchmarks in Communication, Intercultural Communication бөлігі болып табылатын төрт томдықтың редакторы. Оның еңбектері коммуникация саласындағы жетекші басылымдарда, соның ішінде Communication Yearbook, Human Communication Research, Communication Monographs, the Journal of Applied Communication Research and Communication Research журналдарында жарияланған.

Ол қайшылық жағдайларды басқарудың халықаралық қауымдастығының Negotiation and Conflict Management Research деп аталатын ресми журналының бас редакторы қызметін атқарды.